The History Makers: Gao Xingjian, Ding Ling, Chu T’ien-wen, Lu Xun, Zhang Yimou, Xie Bingying, Hou Hsiao-hsien, and Shen Jiawei

From left to right, top to bottom: Gao Xingjian, Ding Ling, Wen Yuan-ning, Chu T’ien-wen, Lu Xun, Zhang Yimou, Xie Bingying, Hou Hsiao-hsien, and Shen Jiawei. Below are the books on (and in some cases by) the works of these individuals. Gao Xingjian See Gao Xingjian's eponymous book, Gao Xingjian: Aesthetics and Creation, translated by Mabel Lee. See Gao Xingjian and Transmedia Aesthetics, edited… Continue reading The History Makers: Gao Xingjian, Ding Ling, Chu T’ien-wen, Lu Xun, Zhang Yimou, Xie Bingying, Hou Hsiao-hsien, and Shen Jiawei